Algemene voorwaarden

Algemene
verkoopvoorwaarden

 1. Op alle door ons gedane aanbiedingen en offertes, alle met ons gesloten overeenkomsten tot koop en verkoop van goederen en/of verrichten van diensten, alsmede op de uitvoering van die overeenkomsten, en op alle andere verbintenissen met ons, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van even- tuele door wederpartij gehanteerde voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan door ons. Indien wij niet steeds naleving van deze voorwaarden verlangen, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat wij het recht verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
 3. Onder wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die met ons een verbintenis is aangegaan, dan wel van ons een aanbod daartoe heeft ontvangen, en behalve deze ook diens vertegenwoordiger(s), gemachtigd (n) en rechtsverkrijgende(n)
 1. Alle door ons aan wederpartij gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Een aanbod is slechts bindend indien wij dit schriftelijk doen met vermelding van een termijn gedurende welke de aanbieding voor aanvaarding openstaat. Een zodanige aanvaarding kan slechts schriftelijk geschieden.
 2.  Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens, zijn zo nauwkeurig mogelijk doch zijn slechts bindend indien dit door ons in de aanbieding uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.
 1. Overeenkomsten zullen in principe schriftelijk door ons aan de wederpartij bevestigd worden, doch indien dat niet geschied is, laat dat onverlet ons recht de totstandkoming en inhoud van de overeenkomst op andere wijze te bewijzen. Mondelinge afspraken, ook indien deze betrekking hebben op wijziging of annulering van een overeenkomst, zullen door ons zoveel mogelijk schriftelijk worden bevestigd.
 2. Hetgeen schriftelijk door ons aan de wederpartij bevestigd is, levert dwingend bewijs op van hetgeen daarin vermeld staat.
 3. Voor overeenkomsten, leveringen en opdrachten waarvan geen schriftelijke aanbieding, offerte en/of opdrachtbevestiging is gemaakt, wordt de factuur of afleveringsbon tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 4. ndien de wederpartij niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de met hem gesloten overeenkomst en uit deze voorwaarden, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling c.q. aanvragen daartoe, of wanneer hij door beslag of anderszins zijn vrijheid van handelen heeft verloren of deze is beperkt, dan wel indien aan ons is gebleken dat de wederpartij onvoldoende kredietwaardig is, zulks te onzer beoordeling, hebben wij recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dan wel als ontbonden te beschouwen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd ons recht de door ons geleden schade van wederpartij te vorderen. Wij blijven eigenaar van de door ons geleverde goederen tot het tijdstip dat integrale betaling door de wederpartij heeft plaatsgevonden. Indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar contractuele verplichtingen in welke zin en op welke wijze dan ook, zijn wij gerechtigd de geleverde goederen onmiddellijk bij de wederpartij terug te -doen- halen, waarbij wederpartij reeds nu onherroepelijk machtiging verleent aan ons de ruimten of terreinen waar de goederen zich bevinden te betreden teneinde ons in het bezit te stellen van de goederen.
 5. De verbintenissen uit de overeenkomsten zijn ondeelbaar. Indien meer dan één persoon partij is bij de overeenkomst zijn deze allen hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen hoe ook genaamd.
 1. en andere heffingen welke van overheidswege wordenopgelegd op het moment van orderacceptatie.
 2. De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen van grondstoffen en materialen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc..Indien na opdrachtbevestiging in een der bovengenoemde kostprijsfactoren een voor ons nadelige wijziging plaatsvindt, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, e.e.a. voor zover zulks niet bij de wet verboden is, en ongeacht of de wijziging voor ons al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Wijzigingen in de overeengekomen prijs geven de wederpartij niet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren.
 3. Alle in de offerte, orderbevestiging of de overeenkomst genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W.. Betalingen dienen inclusief B.T.W. te geschieden.
 1. Hoewel wij een verzoek om in te stemmen met het aanbrengen van wijzigingen en aanvullingen van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen steeds welwillend zullen overwegen, zijn wij tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht. Een wijziging dient door de wederpartij schriftelijk aan ons verzocht te worden, en is slechts bindend indien en voor zover die wijziging schriftelijk door ons is aanvaard.
 2. Indien een wijziging c.q. aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden en/of afleveringen leidt tot meerwerk en extra leveringen door ons, zullen die door ons steeds volgens de dan geldende tarieven aan de wederpartij in rekening gebracht worden. Indien een wijziging c.q. aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden en/of afleveringen leidt tot minderwerk kan dat weliswaar tot een vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch wij behouden ons het recht voor om wederpartij de door ons reeds gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren en apparatuur, alsmede de gederfde winst, in rekening te brengen.
 3. Het ontstaan van meerwerk zal in een zo vroeg mogelijk stadium schriftelijk door ons aan de wederpartij worden gemeld, doch in elk geval voorafgaande aan de uitvoering daarvan. De wederpartij wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk en de kosten daarvan, tenzij binnen 5 dagen na schriftelijke kennisgeving door ons de wederpartij daartegen protesteert. Meerwerk kan nimmer leiden tot ontbinding van de overeenkomst.
 1. Indien wij met de wederpartij een overeenkomst sluiten, die niet in het verrichten van een eenmalige hoeveelheid werkzaamheden en/of het doen van een eenmalige levering voorziet, doch voorziet in het door ons periodiek of anderszins regelmatig verrichten van werkzaamheden, geldt een zodanige overeenkomst voor de daarbij uitdrukkelijk overeengekomen periode of, bij gebreke van zodanige periode, voor een jaar.
 1. Eventuele montage- en/of installatiewerkzaamheden zijn steeds voor rekening van de wederpartij en worden berekend overeenkomstig de dan geldende tarieven, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen is.
 2. De opgaven van leveringstermijnen in aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak ook, zal de wederpartij nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige overschrijding van de levertijd, zulks evenwel ter beoordeling van ons, zullen wij in nader overleg treden met de wederpartij.
 3. et tijdvak binnen c.q. het tijdstip waarop wij de overeengekomen werkzaamheden of de overeengekomen leveringen zullen moeten hebben verricht, is vastgelegd in de verwachting dat de omstandigheden waaronder de (op)levering zal plaatsvinden, na de aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen. Indien een dergelijke wijziging van omstandigheden ongeacht de voorzienbaarheid daarvan optreedt, zodat vertraging wordt veroorzaakt in de (op)levering, wordt het overeengekomen tijdstip van (op)levering, dienovereenkomstig verschoven, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 16 voor het geval dat wij door overmacht de overeenkomst tijdelijk of blijvend niet na kunnen komen
 4. Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, zijn wij gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden en/of leveringen die tot een volgende fase behoren uit te stellen, totdat de wederpartij de voltooiing van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft bevestigd en aan al haar financiële verplichtingen inzake de deellevering jegens ons heeft voldaan.
 5. Verzending, vervoer en/of overdracht van goederen, daaronder begrepen materialen geschiedt steeds voor rekening en risico van wederpartij. Wij zijn slechts gehouden een verzekering af te sluiten indien en voor zover wij ons daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk hebben verbonden.
 1. De werktijden van ons personeel zullen zoveel mogelijk worden bepaald in overleg met de wederpartij.
 2. Voor opdrachten met betrekking tot het uitvoeren van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten waarvoor een vaste prijs geldt, wordt de plaats waar, en werktijd waarop, de werkzaamheden verricht worden, steeds door ons bepaald.
 1. De wederpartij zal ons steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen, welke wij nuttig of noodzakelijk achten teneinde de opgedragen werkzaamheden of leveringen te kunnen verrichten.
 2. Wederpartij draagt er zorg voor dat de ruimten waar door ons geleverde goederen waarop garantieverplichtingen betrekking hebben zich bevinden in overeenstemming zijn met die eisen die gelden om de door ons geleverde goederen normaal te kunnen laten functioneren, en dat de vereisten bij voortduring in stand worden gehouden.
 3. Alle door ons te maken kosten als gevolg van het niet, niet tijdig en/of ondeugdelijk nakomen door wederpartij van de in dit artikel genoemde verplichtingen, komen voor rekening van de wederpartij.
 1. De wederpartij moet de gekochte zaken binnen een, gelet op de omstandigheden zo kort mogelijke, doch maximale termijn van vijf dagen na de aflevering, keuren of doen keuren. De wederpartij verliest het recht om zich erop te beroepen dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden indien hij niet binnen een redelijke termijn, doch in elk geval binnen acht dagen nadat hij dit heeft ontdekt of had behoren te ontdekken, ons hiervan schriftelijk in kennis heeft gesteld onder opgave van de aard van de tekortkoming. In alle gevallen vervalt het recht van de wederpartij om zich erop te beroepen dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden indien hij de gekochte zaken heeft geïnstalleerd en/of heeft verwerkt en/of in gebruik heeft genomen, zulks behoudens zijn beroep op gebreken die vallen onder de garantie van artikel 13.
 1. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, direct of indirect waaronder begrepen bedrijfsschade, stilligschade, schade aan roerende of onroerende goederen, dan wel aan personen, al het voorgaande zowel bij de wederpartij als bij derden, indien de schade is veroorzaakt door ons geleverde en/of geïnstalleerde zaken en/ of verrichte diensten of door welke andere oorzaak dan ook, tenzij de wet dwingend rechtelijk anders voorschrijft en tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van ons. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor schade als in de vorige zin bedoeld indien die schade is ontstaan door opzet of grove schuld van onze ondergeschikten en/of van door ons bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.
 2. Wederpartij vrijwaart ons en onze medewerkers voor aanspraken van derden ter zake van schade in welke zin dan ook, welke wordt veroorzaakt door het gebruik van door ons geleverde diensten en producten.
 3. Wederpartij vrijwaart ons voor aanspraken door derden die in opdracht van wederpartij werkzaamheden verrichten ten behoeve van de overeengekomen projecten en/of diensten. Wij zijn niet aansprakelijk voor kosten en schaden die zijn ontstaan door toedoen of nalaten van wederpartij of door wederpartij bij het project betrokken derden.
 4. Alle risico’s en aansprakelijkheden, voortvloeiende uit de door ons ten behoeve van wederpartij verrichte diensten en/of werkzaamheden worden geacht te zijn overgegaan op het tijdstip van ontvangst of op het tijdstip waarop de overeenkomst met wederpartij ingevolge deze voorwaarden is geëindigd en ontbonden.
 5. Indien wij tegenover de wederpartij aansprakelijk zijn voor gebreken in de door ons verkochte zaken zijn wij slechts verplicht om de gebreken te herstellen dan wel – uitsluitend te onzer keuze – op de oorspronkelijke plaats van aflevering, een zaak af te leveren die gelijk of gelijkwaardig is dan wel – uitsluitend te onzer keuze – de schade in geld te vergoeden. Onze aansprakelijkheid uit hoofde van de met wederpartij gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst, exclusief b.t.w. Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor directe hetzij voor indirecte schade, kosten en interest, uit welken hoofde ook, is uitgesloten.
 1. Indien wij door overmacht van blijvende of tijdelijke aard worden verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, zijn wij te onzer keuze gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, boete en dergelijke, en onverminderd ons verder toekomende rechten, de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, danwel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk voor ontbonden te beschouwen.
 2. Van overmacht aan onze zijde is sprake, indien wij na het sluiten van de overeenkomst verhinderd worden aan onze contractuele verplichtingen te voldoen ten gevolge van (burger)oorlog(sgevaar), oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in ons bedrijf als bij derden, van wie wij de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten onze schuld of risicosfeer ontstaan.
 1. Op lamellen-zwembadafdekkingen verstrekken wij onder de navolgende voorwaarden garantie op polycarbonaat lamellen van vijf jaar na de aflevering, op PVC-lamellen van twee jaar na de aflevering en op motoren van vier jaar na de aflevering. Het ontstaan van condensatie in solar en-of transparante lamellen is van deze garantie nadrukkelijk uitgesloten.
 2. Indien wij uit hoofde van garantie aansprakelijk zijn voor gebreken, is onze aansprakelijkheid beperkt tot onze verplichting om het gebrek te herstellen dan wel – uitsluitend te onzer keuze – op de oorspronkelijke plaats van aflevering een zaak af te leveren die gelijk of gelijkwaardig is. Van de garantie worden nadrukkelijk uitgesloten de arbeid c.q. arbeidskosten die samenhangen met de herinstallatie of vervanging van de zaken waarop wij garantie verstrekken. Indien zulke kosten moeten worden gemaakt in verband met de uitvoering van de garantieverplichtingen zijn wij bevoegd deze aan de wederpartij in rekening te brengen tegen de bij ons geldende tarieven.
 3. Indien wij uit hoofde van garantie aansprakelijk zijn voor gebreken, is onze aansprakelijkheid beperkt tot onze verplichting om het gebrek te herstellen dan wel – uitsluitend te onzer keuze – op de oorspronkelijke plaats van aflevering een zaak af te leveren die gelijk of gelijkwaardig is. Van de garantie worden nadrukkelijk uitgesloten de arbeid c.q. arbeidskosten die samenhangen met de herinstallatie of vervanging van de zaken waarop wij garantie verstrekken. Indien zulke kosten moeten worden gemaakt in verband met de uitvoering van de garantieverplichtingen zijn wij bevoegd deze aan de wederpartij in rekening te brengen tegen de bij ons geldende tarieven.
 4. De rechten uit deze garantiebepalingen zijn uitsluitend overdraagbaar tussen onze afnemer en de gebruiker van de gekochte zaken indien onze afnemer wederverkoper is. In alle andere gevallen zijn de rechten uit hoofde van deze garantie persoonsgebonden en niet voor overdracht vatbaar.
 5. Wij zijn gerechtigd de kosten van opsporen van gebreken die ingevolge deze bepalingen van garantie zijn uitgesloten, aan de wederpartij in rekening te brengen overeenkomstig de daarvoor bij ons gebruikelijke tarieven
 1. De betaling van de door ons te leveren zaken en/of te verrichten diensten dient te geschieden bij vooruitbetaling, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder aftrek van korting of schuldvergelijking welke niet wordt toegestaan tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk door ons toegestaan.
 2. Betaling van de door ons toegezonden facturen voor uitgevoerde werkzaamheden en/of geleverde diensten en/of producten, dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder aftrek van korting of schuldvergelijking welke niet wordt toegelaten tenzij uitdrukkelijk door ons toegelaten.
 3. Wij zijn gerechtigd om voor de levering van de goederen en/of diensten van de wederpartij (meer) zekerheid te vragen voor de nakoming van haar verplichtingen, alvorens tot levering over te gaan of voort te gaan met leveren. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van de wederpartij om de verlangde zekerheid te stellen, geeft ons het recht om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd onze rechten op vergoeding van onkosten, bedrijfsschade en winstderving.
 4. De vordering tot betaling van de gehele verschuldigde som is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, als door de wederpartij faillissement, surséance van betaling of onder curatele stelling is of wordt aangevraagd, wanneer enig beslag op de goederen of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of voor zover een rechtspersoon zijnde, wordt ontbonden.
 5. Indien het volgens factuur door de wederpartij aan ons verschuldigde bedrag niet binnen de daarvoor geldende termijn is voldaan, is de wederpartij zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim en is aan ons vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd van 1,5% per (gedeelte van een) maand over het totaal nog openstaande bedrag, zulks tot aan de dag der algehele voldoening en onverminderd de aan ons verder toekomende rechten.
 6. Wanneer wij genoodzaakt zijn een onbetaald gebleven factuur of gedeelte daarvan aan een derde ter incasso te geven, komen de buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het invorderingsbedrag exclusief B.T.W., met een minimum van €250,- exclusief B.T.W. alsmede de volledige kosten, waaronder de proceskosten en de kosten van onze juridische raadslieden, voor rekening van de wederpartij. Eén en ander onverminderd ons recht op nakoming of ontbinding, beide al dan niet met schadevergoeding.
 7. Iedere betaling van wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem aan ons verschuldigde gangbare rente alsmede van de door ons gemaakte incassokosten, en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste nog openstaande vordering.
 1. Alle door ons aan wederpartij geleverde goederen blijven onze eigendom totdat de wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens ons, uit welke hoofde ook, heeft voldaan.
 2. De wederpartij zal de hem geleverde goederen, zolang geen algehele betaling van het ons toekomende heeft plaatsgevonden, niet mogen vervreemden of bezwaren.
 1. Op alle door ons gedane aanbiedingen, alle met ons gesloten overeenkomsten, en andere met ons aangegane verbintenissen, alsmede de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding of verbintenis waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of betreffende de voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen, voor zover de wettelijke bepalingen zulks toelaten, worden beslist door de absoluut bevoegde Rechter in het kanton Eindhoven en het arrondissement ‘s-Hertogenbosch.
 1. Partijen erkennen dat op de verwerking van persoons gegevens in het kader van elke verkoopovereenkomst de Verordening (EU) 2016/679 en de EU Richtlijn 95/46/EC van toepassing is, hierna “Privacywetgeving” genoemd. De klant is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Privacywetgeving en is derhalve degene die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
 2. Aquadeck is enkel verwerker in de zin van de Privacywetgeving en verwerkt de persoonsgegevens louter ten behoeve van of in opdracht van de klant. Partijen, respectievelijk als verwerkingsverantwoordelijke en verwerker, verklaren de Privacywetgeving te zullen naleven.
 3. De klant vrijwaart Aquadeck integraal in alle directe en indirecte schade en kosten, waaronder eveneens gerechts of advocatenkosten, voor alle aanspraken van derden in dit verband. De klant verklaart kennis te hebben genomen van de privacy disclaimer op onze website.

Aldus gedeponeerd bij de K.v.K. te Eindhoven Nr. 17116175.